Page 1 - รายชื่อสถานประกอบการ – นักศึกษาฝึกงานรุ่น 2/2551
P. 1

่
                      รายชือสถานประกอบการ ป 2565

         สาขาวิชาการจดการสำนักงาน
                ั
                           ั
         1. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (ผูจดการ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด)
               ั
                   ุ
                               ุ
         2. สำนักงานจดหางานสพรรณบุรี (จดหางานจงหวัดสพรรณบุรี)
                            ั
                        ั
                   
         3. ที่ทำการไปรษณียปาเลไลยก (หัวหนาไปรษณียปาเลไลยก)
         4. ที่วาการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)
         5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (งานวิทยบริการและหองสมุด)
         6. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
                             ั
                           
         7. การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีประจันต (ผูจดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีประจันต)
                                                
                 
                                   
         8. โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (ผอำนวยการโรงพยาบาลเจาพระยายมราช)
                        
                        ู
                            ั
         9. บริษัท อีซูซุอึ้งงวนไตสุพรรณบุรี จำกัด (ผูจดการบริษัท อีซูซุอึ้งงวนไตสุพรรณบุรี จำกัด)
         10. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี)
                               
                    
         11. เทศบาลตำบลเจดย (นายกเทศมนตรีตำบลเจดย)
                   ี
                               ี
                                     ุ
         12. สำนักงานสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี (สหกรณจงหวัดสพรรณบรี)
                              
                                 ุ
                              ั
                                 
             
                            
                  
                        ู
         13. องคการบริหารสวนตำบลนาค (นายกองคการบริหารสวนตำบลนาคู)
         14. สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี)
                    ั
                   ี
                 ั
         15. สำนักงานบังคบคดจงหวัดสพรรณบรี (ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี)
                          ุ
                       ุ
             
         16. องคการบริหารสวนตำบลสนามชัย (นายกองคการบริหารสวนตำบลสนามชย)
                              
                  
                                          ั
                                   
         17. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี)
                        ี
                                   ุ
         18. บริษัท กรุงไทยแอกซาประกันชวิต จำกัด (มหาชน) สาขาสพรรณบุรี
         19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (งานทะเบียน)

         สาขาวชาการตลาด
            ิ
                           ุ
                 ั
         ๑. บริษท โรบินสน จำกัด (มหาชน) สาขาสพรรณบุรี
             ั
                   ู
                
                    ั
                   
         ๒. รานกาแฟตอบุญ (ผจดการรานกาแฟตอบุญ)
                           
         ๓. ที่ทำการไปรษณียจังหวัดสุพรรณบุรี (หัวหนาไปรษณียจังหวัดสุพรรณบุรี)
                               ู
                                    ั
                                ั
                       
         ๔. บริษท เกรียงไกรมอเตอรเซลส จำกัด (กรรมการผจดการบริษท เกรียงไกรมอเตอรเซลส จำกัด)
                               
                                               
             ั
                         ู
         ๕. บริษท มอไซค เกรดเอ จำกัด (ผจดการฝายขายบริษท มอไซค เกรดเอ จำกัด)
                         
                                     
                            
                         ั
                 
                                 ั
             ั
               ิ
                   ู
         ๖. โรงแรมเลศธานี (ผจัดการโรงแรมเลิศธานี)
                                 
         ๗. ศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช (ผูกอตั้งศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นา
         เฮียใช)
         ๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
           งานประชาสัมพันธ (หัวหนางานประชาสัมพันธ)
                  ู
                  
           รานคาสหการ (ผจดการรานคาสหการ)
              
                        
                   ั
                  
                  ู
               ี
           ครัวอาชวะ (ครูผควบคมครัวอาชีวะ)
                     ุ
                      
            ั
                        
         9. บริษท อาภานนท อินเตอรฟูดส จำกัด (The Pizza Company สาขาเทสโก โลตส สพรรณบุรี)
                                             ุ
                  
                                            ั
                                            ุ
                                           ั
             ั
                       
                   
         10. บริษท อาภานนท อินเตอรฟูดส จำกัด (The Pizza Company สาขาโรบินสน สพรรณบุรี)
                        
                                         ุ
         11. บริษท อาภานนท อินเตอรฟูดส จำกัด (Swensen's สาขาเทสโก โลตส สพรรณบุรี)
             ั
                                        ั
                       
                        
                   
         12 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จำกัด (KFC สาขาThe Platinum Fashion Mall)
                        
                       
             ั
         13. บริษท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จำกัด (KFC สาขาThe Market Bangkok)
   1   2   3   4   5   6