Page 1 - ข้อมูลหลักสูตร
P. 1

ข้อมูลหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน            ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงาน
        คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ ดังนี้

            1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนในสาขาวิชา ดังนี้

               1.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
               1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

               1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

               1.4 สาขาวิชาการบัญช ี
               1.5 สาขาวิชาการตลาด

               1.6 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน

               1.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                              ี
               1.8 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาค)
                             ี
               1.9 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาค)
               1.10 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

               1.11 สาขาวิชาการออกแบบ

               1.12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
               1.13 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์            2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนในสาขาวิชา ดังนี้
                                       ี
               2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (ทวิภาค)
               2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)

               2.3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
               2.4 สาขาวิชาการบัญช ี

               2.5 สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)

               2.6 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน
                             ิ
               2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัล
               2.8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
                             ี
               2.9 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาค)
               2.10 สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทวิภาคี)
   1   2