• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืันฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน เปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืันฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี