• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รายละเอียด

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” จำนวน ๒๓ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา มีการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำนเนงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาธิภาลในการบริหารงานภายในสถานศึกษา