• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

การสอบปฏิบัติในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช

รายละเอียด

การสอบปฏิบัติในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ปวช.1 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ปวช.2 คหกรรมศาสตร์ ปวช.2/1 และ ปวช. 2/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ โดมรวมน้ำใจ โดยครูผู้สอน คุณครูวารี เสนาะพิณ ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก