• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

โครงการจัดทำการพัฒนาหลักสูตร สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการให้กับครู ตามแผนงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายอริยวัฒ เฉลิมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับทีมงานสุนเสริมกองเทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) จัดโครงการจัดทำการพัฒนาหลักสูตร สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการให้กับครู ตามแผนงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม MICE ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรรณบุรี