• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ThaiLand ๔.๐

รายละเอียด

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ร่วมกับแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ดำเนินโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ThaiLand ๔.๐ เพื่อบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it - จิตอาสา ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี