Page 1 - งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565
P. 1

9,048.94 0.00 0.00 6,184,215.19 11,426.52 0.00 0.00 3,623,242.90 297,400.52 0.00 0.00
              04.01.2566 10:48:08 ยอดยกไป           1
           Page No : Report date : Report time : (330,686.43) 0.00 0.00 0.00 (1,186,949.54) 0.00 0.00 (132,755.41) (60,843.48) (1,198,376.06) 0.00

                        เครดิต   0.00 0.00 0.00    0.00 0.00          0.00        รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566 เดบิต 277,530.48 0.00 0.00 1,198,376.06 0.00 0.00 0.00 355,678.00 32,440.00 1,198,376.06 0.00 0.00                        ยอดยกมา 62,204.89   6,184,215.19      3,400,320.31 325,804.00

                        ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสดในมือ พักเงินนำส่ง พักรอ Clearing เงินฝากคลัง ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. ง/ฝ กระแสรายวัน ง/ฝ ออมทรัพย์ ล/นเงินยืม-นอก ธพ. ค้างรับจาก บก. ส/ทหมุนเวียนอื่น           Program Name : NGL_TB_PMT UserName : A20006003121001 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101 1101010112 1101010113 1101020501 1101020603 1101020604 1101030101 1101030102 1102010108 1102050124 1106010199
   1   2   3   4   5   6