Page 1 - งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566
P. 1

57,345.54 0.00 0.00 8,184,215.19 0.00 0.00 0.00 3,211,813.13 268,922.50 0.00 0.00
              04.07.2566 09:59:46 ยอดยกไป           1
           Page No : Report date : Report time : (308,799.43) (19,760.00) 0.00 0.00 (238,701.07) 0.00 0.00 (982,951.40) (76,659.50) (238,701.07) 0.00

                        เครดิต      0.00 0.00    0.00 0.00          0.00        รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566 เดบิต 176,449.50 19,760.00 0.00 0.00 238,701.07 0.00 0.00 0.00 2,570,580.66 116,715.00 238,701.07 0.00 0.00                        ยอดยกมา 189,695.47  8,184,215.19      1,624,183.87 228,867.00

                        ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสดในมือ พักเงินนำส่ง พักรอ Clearing เงินฝากคลัง ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. ง/ฝ กระแสรายวัน ง/ฝ ออมทรัพย์ ล/นเงินยืม-นอก ธพ. ค้างรับจาก บก. ส/ทหมุนเวียนอื่น           Program Name : NGL_TB_PMT UserName : A20006003121001 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101 1101010112 1101010113 1101020501 1101020603 1101020604 1101030101 1101030102 1102010108 1102050124 1106010199
   1   2   3   4   5   6