• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

การตรวจประเมินส้วม HAS และการตรวจโรงอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รายละเอียด

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสิรมให้สถานศึกษาได้พัฒนาโรงอาหารให้ได้มาตรฐานตามแบบตรวจสุขาภิบาลอาหาร สำหรับโรงอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วม (HAS) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคุณครูสุกัญญา วงศ์ศรีเทพ หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล และทีมงาน ดำเนินการ เพื่อเข้ารับการตรวจโรงอาหาร และนายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคุณครูอารยา เจริญพร หัวหน้างานอาคาร เข้ารับการตรวจประเมินส้วม HAS ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี