Page 1 - แผนปฏิบัติราชการ 61
P. 1

แผนปฏผบัตผราชการประจ าปฝ

              นบประมาณ อ.ถ. ๒๕๖๑


               วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี


                  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน


               ปีการศึกษา 2554 และ 2558                  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4


         ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   1   2   3   4   5   6