Page 4 - ข้อมูลครุภัณฑ์
P. 4

ั้
            10. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 40 ตัว ราคาทงสิ้น 28,500
        บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน














            11. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ดำเนินการจัดซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ถาด 3 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง

        ราคาทั้งสิ้น 374,500 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เตาอบที่พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและ
        พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาชีพ



















                                                    ิ้
            12. แผนกวิชาการโรงแรม ได้ดำเนินการจัดซื้อเคาท์เตอร์ต้อนรับลูกค้า จำนวน 1 ชุด ราคาทั้งสน
        18,000 บาท เพื่อใช้ในการเรียนการสอน งานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม
   1   2   3   4