Page 4 - งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566
P. 4

(34,916,885.08) 1,091,275.00 (1,091,235.00) 5,500.00 (5,499.00) 30,000.00 (29,999.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          07.04.2566 13:39:42 ยอดยกไป       4
       Page No : Report date : Report time : (125,698.31) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (127,308.25) 0.00 0.00 (61,241.58) 0.00

                    เครดิต

                      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,308.25 65,488.25 0.00 61,241.58 0.00
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566 เดบิต 0.00 0.00 0.00 0.00                    ยอดยกมา (34,791,186.77) 1,091,275.00 (1,091,235.00) 5,500.00 (5,499.00) 30,000.00 (29,999.00) (65,488.25)

                    ชื่อบัญชีแยกประเภท คสส ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์บ้านครัว คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว ครุภัณฑ์กีฬา คสส ครุภัณฑ์กีฬา โปรแกรมคอมฯ คสส-โปรแกรมคอมฯ จ/น การค้า-ภายนอก รับสินค้า / ใบสำคัญ จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก สาธารณูปโภคค้างจ่าย       Program Name : NGL_TB_PMT UserName : A20006003121001 รหัสบัญชีแยกประเภท 1206110103 1206120101 1206120103 1206130101 1206130103 1209010101 1209010103 2101010102 2101010103 2101020198 2101020199 2102040101
   1   2   3   4   5   6   7   8   9