Page 9 - งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566
P. 9

26,161.03 346.55 383.95 54,922.05 766,880.74 112,500.00 1,789,520.46 850.00 78.19 0.00
          07.04.2566 13:39:42 ยอดยกไป       9
       Page No : Report date : Report time : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (9,517,318.03)

                    เครดิต   59.03 65.40      0.00       0.00    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566 เดบิต 4,354.43 7,670.26 125,698.31 111,670.00 850.00 0.00 78.19 9,517,318.03 0.00                    ยอดยกมา 21,806.60 287.52 318.55 47,251.79 641,182.43 112,500.00 1,677,850.46

                    ชื่อบัญชีแยกประเภท ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา ค่าเสื่อม-ค.เกษตร ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา อุดหนุนดนง.ธรกิจอื่น อุดหนุนดนง.อื่น T/Eเบิกเกินส่งคืน T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.       Program Name : NGL_TB_PMT UserName : A20006003121001 รหัสบัญชีแยกประเภท 5105010115 5105010117 5105010119 5105010127 5105010129 5107010109 5107010199 5209010112 5210010103 รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600312
   4   5   6   7   8   9