• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

image description
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี
image description
ครูสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

image description
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
image description
ครูสาขาวิชาการตลาด
image description
ครูสาขาวิชาการตลาด
image description
ครูสาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

image description
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
image description
ครูสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
image description
ครูสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
image description
ครูสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

image description
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

image description
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
image description
ครูสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
image description
ครูสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
image description
ครูสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

image description
หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
image description
ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

image description
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
image description
ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
image description
ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
image description
ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
image description
ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรม

image description
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม
image description
ครูสาขาวิชาคหกรรม
image description
ครูสาขาวิชาคหกรรม
image description
ครูสาขาวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาการออกแบบ

image description
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขาวิชาการออกแบบ

image description
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ
image description
ครูสาขาวิชาการออกแบบ
image description
ครูสาขาวิชาการออกแบบ
image description
ครูสาขาวิชาการออกแบบ
image description
ครูสาขาวิชาการออกแบบ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

image description
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
image description
ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว
image description
ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

image description
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
image description
ครูสาขาวิชาการโรงแรม
image description
ครูสาขาวิชาการโรงแรม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

image description
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
image description
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

image description
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
image description
ครูวิทยาศาสตร์
image description
ครูคณิตศาสตร์
image description
ครูวิทยาศาสตร์
image description
ครูภาษาอังกฤษ
image description
ครูภาษาอังกฤษ
image description
ครูภาษาจีน
image description
ครูวิทยาศาสตร์
image description
ครูพลศึกษา
image description
ครูภาษาไทย
image description
ครูสังคมศึกษา
image description
ครูภาษาอังกฤษ
image description
ครูพลศึกษา
image description
ครูภาษาอังกฤษ