• image description Eng
 • image description Eng
 • image description Eng
 • 1 download

  การจัดการอาชีวศึกษา

 • 2 download

  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

 • 3 download

  การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมและ การขออนุมัติเปิดสอน

 • 4 download

  การนำหลักสูตรไปใช้

 • 5 download

  การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ, การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

 • 6 download

  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 • 7 download

  การวัดและประเมินผลอาชีวศึกษา

 • 8 download

  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • 9 download

  การเทียบโอนผลการเรียนรู้

 • 10 download

  การประกันคุณภาพของหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน