Page 2 - ข้อมูลอาคารสถานที่
P. 2

ข้อมูลอาคารสถานท
        ี่


 แผนผังบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 ถ  น  น  ขุ  น  ไ  ก  ร


 ประต
 ู
     อาคาร 3 (ตึก 4 ชั้น) ถ  น  น  พ  ล  า  ย  บั  ว

 ศาลา
 เบญจมาศ
 แฟลตครู (ตึก4 ชั้น)  อาคาร 2 (ตึก 6 ชั้น)  สนาม               อาคาร 4 (ตึก 3 ชั้น)  ถ  น  น  กุ  ม  า  ร  ท  อ  ง พระพุทธรูป พระวิษณุกรรม


 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (ตึก 4 ชั้น)  อาคารอ านวยการ  อาคาร 1 (ตึก 4 ชั้น)

 (ตึก 4 ชั้น)
                                    ู
 ู
 ประต                                คหาวิสามัญ


 ถ  น  น  พ  ร  ะ  พั  น  ว  ษ  า
   1   2   3   4   5   6   7