Page 4 - ข้อมูลอาคารสถานที่
P. 4

อาคาร 2

     ชั้น 1 งานปกครอง        ชั้น 3 ห้องพักครู       ชั้น 5 ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์

         งานทวิภาคี            231 ห้องปฏิบัติการคหกรรม      251 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         ห้องประชุมสร้อยอินทนิล      232 ห้องศิลปะดิษฐ์       252 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         ห้องน้ำหญิง           233 ห้องศิลปะดิษฐ์       253 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         ธนาคารโรงเรียน             ห้องเก็บอุปกรณ์         ห้องพักครู

                         234 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     ชั้น 2 ห้องพักครู       ชั้น 4 ห้องพักครู       ชั้น 6 261 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
         221 ห้องปฏิบัติการอาหาร      241 ห้องปฏิบัติการอาหาร      262 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

         222 ห้องปฏิบัติการอาหาร      242 ห้องปฏิบัติการผ้า      263 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            ห้องเก็บอุปกรณ์      243 ห้องปฏิบัติการผ้า         ห้องพักครู
         223 ห้องปฏิบัติการอาหาร         ห้องพักครู
                         244 ห้องปฏิบัติการผ้า
   1   2   3   4   5   6   7   8