Page 3 - ข้อมูลอาคารสถานที่
P. 3

อาคาร 1

         ชั้น 1 ห้องศูนย์ข้อมูลและปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต ชั้น 3 ห้องพักครู

             ห้องทานอาหารครู              131 ห้องพิมพ์ดีดไทย

             สหการร้านค้า               132 ห้องปฏิบัติการบัญช ี
             ร้านจำหน่ายอาหาร             133 ห้องปฏิบัติการบัญช ี

             โรงอาหาร                 134 ห้องทฤษฎีการบัญช ี
                                  135 ห้องคอมพิวเตอร์การบัญช ี

         ชั้น 2 121 ห้องปฏิบัติการบัญชี      ชั้น 4 141 ห้องพิมพ์ดีดไทย

             122 ห้องปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก      142 ห้องทฤษฎีการจัดการสำนักงาน
             123 ห้องปฏิบัติการการขายและการตลาด     143 ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ (คอมพิวเตอร์)

             124 ห้องทฤษฎีการขายและการตลาด       144 ห้องสำนักงาน (คอมพิวเตอร์)

                                  145 ห้องทฤษฎีการจัดการสำนักงาน
   1   2   3   4   5   6   7   8