Page 8 - ข้อมูลอาคารสถานที่
P. 8

อาคาร 6

         ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์         ชั้น 4 ห้องพักครู

             ห้องวิชาการ                 641 ห้องปฏิบัติการบัญชี 1
                                   642 ห้องปฏิบัติการบัญชี 2

         ชั้น 2 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ชั้น 5 ดาดฟ้า
             ห้องประชุมใบมะขาม

             ห้องผู้อำนวยการ

         ชั้น 3 ห้องพักครู
               ิ
         631 ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ 1
         632 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
   3   4   5   6   7   8