• image description Eng
 • image description Eng
 • image description Eng

ดาวโหลด

QR-CODE ไทยชนะ

รายการและราคา วัสดุสำนักงาน

 • 1 download

  รายการและราคา วัสดุสำนักงาน

แบบฟอร์มงานบุคลากร

 • 1 download

  บันทึกข้อความขอนุญาตลงลายมือเข้าปฏิบัติงาน

 • 1 download

  แบบขอเปลี่ยนเวร

 • 1 download

  แบบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร

 • 2 download

  แบบขอลากิจ ,ป่วย คลอด

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่และกลับเข้าพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

 • 1 download

  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่และกลับเข้าพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ตราวิทยาลัยฯ และ เพลงมาร์ช

 • 1 download

  ตราวิทยาลัยฯ

 • 2 download

  ตราองค์การวิชาชีพฯ

 • 3 download

  เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ

 • 4 download

  เพลงมาร์ชองค์การวิชาชีพฯ