• image description Eng
 • image description Eng
 • image description Eng

ดาวโหลด

QR-CODE ไทยชนะ

ตราวิทยาลัยฯ และ เพลงมาร์ช

 • 1 download

  ตราวิทยาลัยฯ

 • 2 download

  ตราองค์การวิชาชีพฯ

 • 3 download

  เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ

 • 4 download

  เพลงมาร์ชองค์การวิชาชีพฯ

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 • 1 download

  sp1แบบขออนุมัติโครงการ สำหรับ ปวช

 • 2 download

  sp1แบบขออนุมัติโครงการ สำหรับ ปวส

 • 3 download

  sp2 แบบเสนอโครงการ ปวช

 • 4 download

  sp2 แบบเสนอโครงการ ปวส

 • 5 download

  sp3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิชาชีพ

 • 6 download

  sp4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

 • 7 download

  sp5 บันทึกความก้าวหน้าต้นแบบชิ้นงานหรือสื่อที่ผลิตโครงการวิชาชีพ

 • 8 download

  sp6 แบบประเมินคะแนนการสอบ วิชาโครงการ

 • 9 download

  sp7 แบบประเมินผลการสอบความสมบูรณ์ วิชาโครงการ

 • 10 download

  ปกรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิชาชีพ

แบบฟอร์มงานทะเบียน

 • 1 download

  ใบรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2566

 • 2 download

  ใบรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปีการศึกษา 2566

 • 3 download

  ใบรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2566

 • 4 download

  ใบรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2566

 • 5 download

  ใบรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2566

 • 6 download

  ใบรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.ตรี ปี 1 ปีการศึกษา 2566

 • 7 download

  ใบรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.ตรี ปี 2 ปีการศึกษา 2566

 • 8 download

  แบบคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มงานสื่อการเรียนการสอน

 • 1 download

  บันทึกข้อความขอใช้ห้องประชุม

แบบฟอร์มงานวางแผนและงบประมาณ

 • 1 download

  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 2 download

  ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ

 • 3 download

  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • 4 download

  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • 5 download

  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายวิชาการ

 • 6 download

  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทรัพยากร

แบบฟอร์มงานพัสดุ

 • 1 download

  รายการและราคา วัสดุสำนักงาน

 • 2 download

  บันทึกขอซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์

 • 3 download

  บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์

 • 4 download

  ขออนุญาตแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว)

แบบฟอร์มงานบุคลากร

 • 1 download

  แบบขอเปลี่ยนเวร

 • 2 download

  แบบขอลากิจ ,ป่วย คลอด

แบบฟอร์มงานหลักสูตรการเรียนการสอน

 • 1 download

  แบบฟอร์ม ขอส่งโครงการสอน (Course Syllabus)

 • 2 download

  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้เเผนการจัดการเรียนรู้

 • 3 download

  ใบสอนแทน