• image description Eng
 • image description Eng
 • image description Eng
 • 1 download

  ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
  ผู้วิจัย : นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา

 • 2 download

  ชื่อเรื่อง : โครงงาน การศึกษาอัตราส่วนของน้ำหญ้าหวานในการทำคุกกี้ตัวหนอนไส้มะม่วงหาวมะนาวโห่
  คณะผู้จัดทำ
  1. นางสาวกัญญาณัฐ งามอุษาวรรณ นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  2. นางสาวบุษยา ทองเรือนดี นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  3. นางสาวนลินภัสร์ เลิศนราทวีสิน นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 • 3 download

  ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราส่วนของกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมในการทาคุกกี้จากกากถั่วเหลือง
  คณะผู้จัดทำ
  1. 1. นางสาวนันทิชา เทพทอง นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  2. นางสาวธัญญาลักษณ์ เผือกรักษ์ นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  3. นางสาวชลธิชา วนาดอน นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  4. นายเขมทัติ หนูวรรณะ นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  5. นางสาวธนภรณ์ สาลีผล นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี