• image description Eng
 • image description Eng
 • image description Eng

เผยแพร่ผลงานวิจัย

 • 1 download

  ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
  ผู้วิจัย : นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา

 • 1 download

  ชื่อเรื่อง : โครงงาน การศึกษาอัตราส่วนของน้ำหญ้าหวานในการทำคุกกี้ตัวหนอนไส้มะม่วงหาวมะนาวโห่
  คณะผู้จัดทำ
  1. นางสาวกัญญาณัฐ งามอุษาวรรณ นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  2. นางสาวบุษยา ทองเรือนดี นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  3. นางสาวนลินภัสร์ เลิศนราทวีสิน นักเรียน ระดับปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ