• image description Eng
 • image description Eng
 • image description Eng

 • 010

  แผนดำเนินงานประจำปี

 • คลิกที่นี่

         แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • คลิกที่นี่

         ฉบับรูปเล่ม

 • 011

  รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 • คลิกที่นี่

         รายงานสถานะการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่1

 • คลิกที่นี่

         รายงานสถานะการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่2

 • คลิกที่นี่

         รายงานสถานะการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่3

 • 012

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • คลิกที่นี่

         รายงานผลการดำเนินงานปี 65

 • คลิกที่นี่

         ฉบับรูปเล่ม

 • 013

  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • คลิกที่นี่

         คู่มือการปฏิบัติงานงานบัญชี

 • คลิกที่นี่

         คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ

 • คลิกที่นี่

         คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

 • คลิกที่นี่

         คู่มือปฏิบัติงานงานพัสดุ

 • 014

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • คลิกที่นี่

         คู่มือการให้บริการการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน-นักศึกษา

 • คลิกที่นี่

         คู่มือการให้บริการลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ศุนย์,มส.

 • คลิกที่นี่

         คู่มืองานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

 • คลิกที่นี่

         คู่มือระบบงานทะเบียน ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

 • 015

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • คลิกที่นี่

         รายงานข้อมูลเชิงรายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการงานแนะแนว

 • คลิกที่นี่

         สรุปรายงานสถิติการให้บริการของงานบุคลากร

 • คลิกที่นี่

         รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโครงการพิเศษ

 • คลิกที่นี่

         รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานการเงิน

 • คลิกที่นี่

         รายงานข้อมูลเชิงสถิติในการใช้งานบริการงานทะเบียน

 • คลิกที่นี่

         รายงานข้อมูลเชิงสถิติ งานทวิภาคี

 • คลิกที่นี่

         รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานวัดผล

 • คลิกที่นี่

         รายงานแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 • คลิกที่นี่

         รายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการงานสวัสดิการพยาบาล

 • คลิกที่นี่

         รายงานข้อมูลเชิงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

 • 016

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • คลิกที่นี่

         แบบสรุปความพึงพอใจ

 • คลิกที่นี่

         ฉบับรูปเล่ม

 • 017

  E-Service

 • คลิกที่นี่

         ระบบ ศธ02 ออนไลน์

 • คลิกที่นี่

         ระบบ RMS

 • 029 คลิกที่นี่

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 030 คลิกที่นี่

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

 • คลิกที่นี่

        แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ทางออนไลน์)

 • 031 คลิกที่นี่

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 032 คลิกที่นี่

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • 033 คลิกที่นี่

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 034 คลิกที่นี่

  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 • 035 คลิกที่นี่

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • 036

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • คลิกที่นี่

         การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

 • คลิกที่นี่

         รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2566

 • คลิกที่นี่

         เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • 037 คลิกที่นี่

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • 038 คลิกที่นี่

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 • 039 คลิกที่นี่

  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

 • 040

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • คลิกที่นี่

         รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 1

 • คลิกที่นี่

         รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 2

 • คลิกที่นี่

         รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 3

 • 041

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • คลิกที่นี่

         โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ2565

 • คลิกที่นี่

         โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2565

 • 042 คลิกที่นี่

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • 043

  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • คลิกที่นี่

         แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการต้านทุจริต

 • คลิกที่นี่

         รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา