• image description Eng
 • image description Eng
 • image description Eng

ITA 2022 เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 • คลิกที่นี่

  ▶ 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • คลิกที่นี่

  ▶ 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • คลิกที่นี่

  ▶ 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • คลิกที่นี่

  ▶ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • คลิกที่นี่

  ▶ 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • คลิกที่นี่

  ▶ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • คลิกที่นี่

  ▶ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 • ▶ 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • คลิกที่นี่

          ● เงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต

 • คลิกที่นี่

          ● ช่องทางการร้องเรียน

 • คลิกที่นี่

  ▶ 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

 • คลิกที่นี่

  ▶ 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • คลิกที่นี่

  ▶ 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • คลิกที่นี่

  ▶ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • คลิกที่นี่

  ▶ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • คลิกที่นี่

  ▶ 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน