• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng
image description

นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประวัติการศึกษา

*ระดับปริญญาตรี
       พ.ศ.2539 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เทคนิคชั้นสูง เครื่องกล วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
       พ.ศ.2549 เทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต IT มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
*ระดับปริญญาโท
       พ.ศ.2544 การศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
       พ.ศ.2553 ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ผู้บริหารท่านอื่น